خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است؛ وقتی دست افتاده ای را می گیری و لبخند را مهمانش می کنی، و این چه زیباست که دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند.

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید