اعضای هیات مدیره

اعضای  هیات مدیره  

آقای یوسف غفرانی رئیس هیات مدیره

 آقای علی سرابیان عضو هیات مدیره و مدیر عامل

آقای کمال الدین عرشی
عضو هیات مدیره و خزانه دار

آقای محمد رحمان شکرگزار
نائب رئیس هیات مدیره

دکتر ایرج فیضی عضو علی البدل هیات مدیره

آقای اصغر سیف بابلانی
علی البدل هیات مدیره 

 آقای ناصر رسول آزاد بازرس اصلی

آقای علیرضا اقبالی
بازرس اصلی

آقای توفیق جنتی
بازرس علی البدل

آقای تورج محسن زاده
عضو اصلی هیات مدیره