موسسین ریحانه

موسسین  ریحانه اردبیل  

دکتر سید حسن عاملی
موسس

مرحوم آیت الله سید حاتمی موسس

سید حافظ موسوی
موسس

دکتر منصور حقیقت پور
موسس

دکتر علی محمدیان
موسس

آقای کمال الدین عرشی
موسس

آقای علی سرابیان
موسس

آقای شفیع پور فرضی
موسس

هیأت امناء ریحانه اردبیل  

دکتر سید حسن عاملی
موسس

سید حافظ موسوی
هیات امنا

دکتر ایرج فیضی
هیات امنا

آقای کاظم یاوریان
هیات امنا

آقای عبدالطیف عالم
هیات امنا

آقای علی سرابیان
موسس

آقای کمال الدین عرشی
موسس

آقای توفیق جنتی هیات امنا

دکتر بهبود معصوم زاده
هیات امنا

آقای محمد رحمان شکرگزار هیات امنا

آقای تورج محسن زاده هیات امنا

 آقای ناصر رسول آزاد هیات امنا

آقای علیرضا اقبالی
هیات امنا

آقای اصغر سیف بابلانی
هیات امنا

آقای یوسف غفرانی هیات امنا